Actueel

Dorpsraad zoekt (jo)u!

De Dorpsraad zoekt mensen die willen helpen met het opzetten en uitvoeren van een enquête over de toekomst van het dorp. Kijk op de homepage voor meer informatie.

Lees verder

Meer nieuws »

Evenementen

Er zijn op dit moment geen evenementen.

Lees verder
God Warns
brug.jpg

juni 2019

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Dorpsraad Warnsveld gehouden op dinsdag 4 juni 2019.

Aanwezig: Heleen Buijs (voorzitter), Janet Lier (penningmeester), Frans van Uem(secretaris),
Hendrik Maalderink, Jack Pikkert, Willy Ruegebrink, Juliet Neefjes, Henk Heuvelink, Dick Zwiers, Robert ter Avest, Annemarie Kluin, Jannie de Ruiter

Afwezig met kennisgeving: Marleen Hulsbos, Samantha Sloetjes, Hein Smeerdijk

Publieke tribune: 3 personen.

1. Opening.
Heleen heet iedereen welkom. Geeft even kort aan dat de meesten van ons, op uitnodiging, even bij de dierenweide aan ’t Spiker zijn geweest om eens rond te kijken, was erg leuk.

2. Ingekomen berichten en mededelingen.
Twee heren op de publieke tribune, Kees Lustenhouwer en Wim Backes, geven aan dat hun idee voor “buurtbus” is gelukt en dat aanstaande donderdag de bus kennis komt maken met Warnsveld bij het Warnshuus. Rond uur in de ochtend is de bus bij het Warnshuus en kunnen de mensen kennismaken en vragen over hoe het werkt. Het wordt een uurdienst die vanaf Warnsveld via een aantal haltes naar de stad rijdt en ook letterlijk een rondje door de stad toert. Er is ook een bus die vanaf de Mulderskamp in de Hoven vertrekt en hetzelfde doet de bussen wisselen elkaar elk half uur af in de stad. Een super idee. Per rit betaal je één euro, of vijf euro per maand of een jaarabonnement voor 60 euro. Voor quitte spelen zijn er 400 abonnementhouders nodig
De bus is bedoelt voor ouderen en invaliden. We wensen de heren veel succes toe!
– Rene Rademakers is bij het DB geweest om de plannen voor de Scheurkamp / Bieshorstlaan te laten zien.
– Er wordt voor het Hitterecord we nog steeds bezitten, op 23 augustus een herdenking gehouden of een feestje het is maar hoe je ‘t bekijkt. Rondom de kerk zijn er festiviteiten gepland. Er komt een spreker, een kleine expositie en er wordt een plaquette onthuld.
– Het interim-bestuur van het Warnshuus en de denktank hebben weer bij elkaar gezeten. De denktank maakt zich ernstig zorgen over de houding van de bieb in het geheel. Ze hebben de complete muur bij de leestafel weggerukt en ook nog zo achtergelaten..Vreemde houding en nog steeds geen bericht vanuit de bieb over het waarom. De mensen die binnenkomen vragen zich nu al af of de bieb gaat vertrekken…Eind juni is er een gesprek met de bieb hopelijk wordt er dan meer duidelijk. Ondertussen het verzoek om vooral aan de bieb duidelijk te maken dat wat hier gaande is niet kan…
Het DB heeft dit ook bij de politiek neergelegd in die zin dat ook de Gemeenteraad dit gebeuren strak in de gaten moet blijven houden. Wij blijven gaan voor een Huus met Bieb en dan ook een volwaardige bieb..
– De Dorpsfeesten komen er weer aan net als de Gondelvaart!
– De officiële opening van de Muurpoezie door de gemeente heen is op 21 juni.
– De PvdA is op bezoek geweest.

3. Spreekrecht voor publiek
– zie bij punt 2.

4. Verslag vergadering 12 december 2018.
Geen opmerkingen, dank aan Janet, Frans en Willy.
Aanvulling op bladzijde twee punt 6g: Inmiddels heeft de Woningstichting kenbaar gemaakt dat zij toch e.e.a. gaan renoveren:nieuwe daken, schilderwerk, cv ketels en keukens worden door de wijk heen vervangen.
Aanvullende vraag : Jack heeft nog niks vernomen van de groenvraag die hij destijds heeft gesteld. Juliet geeft het nogmaals door aan André Nijenhuis.

5. Mededelingen van de zijde van de gemeente.
– Het plan om het snippergroen te gaan bekijken krijgt ook voor Warnsveld een vervolg. In de zuidwijken is dit reeds gedaan. Over de evaluatie van de Groenvisie hebben we niets meer gehoord. Informeren bij de gemeente nar de stand van zaken. Verzoek aan Juliet. Het heeft onze aandacht.
– We hebben nog klachten over te hoge struiken bij de kruising Gerstekamp / Bonendaal. Juliet geeft dit opnieuw door aan André Nijhuis.
– Voor 11 juni is er een uitnodiging, met name voor het buitengebied, voor een infomarkt over de Visie op het buitengebied. De dorpsraad is ook uitgenodigd. Het betreft het voorontwerp Omgevingsplan.
– De spreekuren van de wethouders in buurten en wijken zijn van start gegaan; op de website en facebook staan de tijden en plaatsen aangegeven.
– Op 13 juni is er een voorlichtingsbijeenkomst in het Nutsgebouw over de vervanging van de riolering in de omgeving van Dorskamp, Bevrijdingslaan en Het Spiker. En de aanleg van een Wadi aan het Spiker. Er komt een aparte infoavond over het afkoppelen van regenwater.
– De Hop-woning waar Perspectief zetelt, tegenover de Lidl gaat “verhuizen”. De nieuwe inloopwoning komt op Leesten aan de Goethesingel. Verplaatsing is vermoedelijk na de zomer.
– De ommezwaai voor de Omgevingsvisie staat bij de gemeente stil. De interim gemeentesecretaris heeft een mooi plan geschreven maar gaat hem helaas niet zelf uitvoeren. Het wachten is dus weer op de nieuwe gemeentesecretaris…
– Dan slecht nieuws…… de Jop gaat waarschijnlijk verplaatst worden. Bij de laatste evaluatie met bewoners en de jongeren bleek dat er nog steeds teveel sprake is van overlast. De overlast bestaat vooral uit de auto’s die de jongeren meenemen en dan vervolgens ff leuk gas geven enzo.. Eigenlijk werkt juist goed ……er komen zoveel jongeren op af dat er teveel overlast ontstaat. Juliet heeft samen met Marion Jansen nog een gesprek hierover met de Burgemeester. De jongeren worden zeker weer in de gesprekken betrokken in de zoekactie naar een nieuwe locatie. Erg jammer dat dit gaat gebeuren, wel fijn dat de jongeren mee mogen denken met het verzoek wel te proberen de Jop aan deze kant van de Den Elterweg te houden!
– Op 11 juni komt de wethouder in het Warnshuus spreekuur houden: van 17 tot 18 uur…komt allen en spreek hem vooral aan op het behoud van de Bieb is het devies!

6. Informatie door de clusters uit de Dorpsraad.
a.Buitengebied.
Geen mededelingen.

b.Evenementen en muziek.
De dorpsfeesten zijn op 16, 17 en 18 augustus en de Gondelvaart is op 30 en 31 augustus.
Er is een evaluatie geweest over de Sint intocht: het wordt straks lastig met de kleinere ruimte in de bieb om de Sint naar het Warnshuus te laten komen…Jannie neemt hierover nog contact op met coördinator Henk Steinvoort. Verder is de afrekening gemaakt en is men dus alweer bezig met dit jaar!
Verder gaat Excelsior nog zomerconcerten geven. Op 12 juli op de markt in Zutphen en 13 juli op de Dreiumme in Warnsveld. Op 21 juni geeft de jongerenversie van Excelsior nog een concert bij de fontein in Warnsveld.
Ook doen ze in november weer mee aan het concours in de Hanzehof.

c.Kunst en Cultuur.
Op 28 en 29 september weer de Kunst en Route! Opening op de vrijdagavond ervoor!

d.Sport.
De voetballers van de Boys zijn helaas gedegradeerd net als de dames van de volleybal…vooral veel blessureleed is de oorzaak.
Op 31 augustus gaat Vieberink, samen met onder andere WSV dansen, een dansavond organiseren, “heel Zutphen danst”.
En op 29 juni is er de Battlerun voor het goede doel bij de Warnsveldse Boys.

e.Jongeren.
Zie punt 5

f.Senioren.
-Geen mededelingen.

G.Wijken en buurten.
– Dit punt kan voortaan van de agenda

h. Projectgroep buurtpreventie .
Er is pauze…..alleen als Roos aangeeft dat er weer inbraken zijn geweest worden de ploegen weer opgeroepen. Er zijn nog plannen om avonden te organiseren voor de Babbeltrucs. Wordt vervolgd. De Hein Roethof prijs is onze neus voorbijgegaan.

i. Comité herdenkingen .
Allemaal weer goed verlopen, op naar de 75 jarige herdenking. Henk Mulder vraagt of het mogelijk is om ook het klokje van het Nut te laten luiden op 4 mei? Graag bij Perspectief navragen.

7. P.R.
Het DB heeft Jochem Woortman bereidt gevonden om de site bij te houden. Op aangeven van DB plaats hij het verslag en stukjes. Facebook wordt door Samantha en Janet gedaan.

8. Financiën en subsidieaanvragen.
De aanvragen die zijn geweest de afgelopen maanden worden benoemd. Verder ligt er de afrekening van de Sint intocht. Die is hoger uitgevallen dan begroot; verzoek aan de Raad om het totaalbedrag van 817 euro (minus voorschot) te mogen uitbetalen. Raad gaat akkoord.
Er ligt een aanvraag van de organisatie van de Dorpsfeesten om nieuwe beveiligers en verkeersregelaars te mogen opleiden en spullen aan te schaffen. Het Abersonfonds geeft ook een bijdrage, de vraag is of wij bereid zijn 1000 euro bij te dragen. De Raad wil er wel graag wat meer info over; op basis waarvan deze getallen zijn. Als dat oké is gaat de Raad akkoord. Penningmeester geeft aan info te zullen verzamelen en te delen met de Raad. Als we alle aanvragen optellen is er nog een budget van 6900 euro over voor de tweede helft van het jaar.

9. Rondvraag en sluiting.
Dick geeft aan dat de fontein er slecht verzorgd bij staat, waar kan hij dat melden? info@zutphen.nl
Henk Mulder geeft aan dat in de toren van de Martinuskerk een zuiltje teruggeplaatst gaat worden in één van de galmgaten ter ere van het 25jarig bestaan van de Historische vereniging Zutphen. Tegelijkertijd wil hij proberen deze oudste toren van de gemeente ook verlicht te krijgen. Ook vraagt Henk of er contact is met de ondernemers op de Dreiumme over de leegstand enz. In het oude pand van Ton snackcorner komt een broodjes- ijssalon.

Hein is er niet omdat hij jarig is: het eerste rondje is op zijn kosten! Proost Hein.

Sluiting 22.15 uur

De eerstvolgende vergadering is op dinsdag 10 september 2019 om 20.00 uur.

Verslagen van voorgaande jaren